HDP Britanya Kadın Koordinasyonu: “OYLAR KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARTİYE!.. OYLAR HDP’YE!..”

HDP Britanya Kadın Koordinasyonu: “OYLAR KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARTİYE!.. OYLAR HDP’YE!..”

 

LONDRA (31.03.2015)- HDP Britanya Kadın Koordinasyonu, yaptığı basın toplantısı ile 7 Haziran seçimlerinde kadınları oylarına ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırdı.

29 Mart Pazar günü Londra Toplum Merkezi’nde yapılan basın açıklamasına çok sayıda kadın ve kadın kurumları katıldı. Yapılan açıklamada; 7 Haziran seçimlerine ilişkin kadınlar olarak sürecin başından itibaren yer aldıklarını ve artık kadınların kendi sözlerini, irade ve inisiyatiflerini konuşturacakları ve kadın özgürlükçü politikaların toplumsallaştırılması ve örgütlenmesi için bir koordinasyon oluşturmaya karar verdiklerini belirterek şöyle devam ettiler: “Göç etmek zorunda bırakılmış göçmen işçi, emekçi ve aydın kadınlar olarak, kadın kurumları ve örgütleri olarak; ülke topraklarında hızla büyümekte olan gerici-faşist karanlığa, kadın köleliğine karşı Halkların Demokratik Partisi (HDP) etrafında birleşmeye karar vermiş bulunmaktayız.

Tüm tarihi boyunca erkeklerin/erkek egemen ideolojilerin iktidar alanı olmuş Türkiye Parlamentosu’na; kadın özgürlükçü, Alevilerin ve Kürtlerin eşit yurttaşlık taleplerine sahip çıkabilecek, emeğin ve emekçilerin hakkını savunabilecek, her inanç ve kimlikten insanların eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerine sahip çıkabilecek bir Partiyi göndermek istiyoruz.” dediler.

Çalışmalarının amaç ve ilkelerini de belirlediklerini belirten kadınlar, temel amaçlarını şöyle somutlamışlar:

Birincisi; HDP’nin kadın özgürlükçü politikaları ekseninde yapacağımız propaganda ile kadın özgürlük mücadelesinin toplumsallaştırılması ve kadın kimliğinin yeni yaşam perspektifi ekseninde belli bir saygınlığa ulaştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışma, seçim barajının yıkılmasına hizmet edebileceği gibi geleceğe dönük erkek egemen ideolojiye karşı toplumsal bir bilinç yaratmayı da hedefleyecektir.

İkincisi; toplumsal mücadelenin işçiliğini, emektarlığını yapan ve fakat adeta görünmez olan kadın emeğinin görünür kılınması, kadın iradesi ve inisiyatifinin sürecin bileşeni haline gelmesini amaçlıyoruz. Kadın yeteneklerinin konuşturulması, geliştirilmesi ve değiştirici bir güç haline gelmesini amaçlıyoruz.

Üçüncüsü; kadınların kendi tercihleri ve iradeleri ile oylarını kullanmaları, kadın özgürlükçü politikalara oy vermelerini sağlamak istiyoruz.

Dördüncüsü; kadın adaylar başta olmak üzere HDP adaylarının desteklenmesi için gerekli tüm dayanışma çalışmalarını kendi sorumluluğumuz olarak görüyor, sahipleniyoruz.

Her bir bileşenin kimi farklılıkları olsa da seçim çalışmalarında eksen alınacak politikanın HDP politikaları olacağını belirten kadınlar, “Seçim çalışmalarımız, kadın özgürlükçü bir perspektifle örülecek ve medya kuruluşları ile çalışmaya özel önem verilecektir. Fakat, kadın bedeni ticareti yapan “sauna”, “masaj salonu” gibi reklamlar alan gazetelerle çalışılmayacak, haber ve toplantılarımıza davet edilmeyeceklerdir.” denildi

Seçim süreci boyunca oluşturulan HDP Britanya Kadın Koordinasyonu’na çalışmada yer almak isteyen kadın kurumları, grupları ve bireylerine açık olacağını da duyuran kadınlar “Biz Kadınlar Ne İstiyoruz?” başlığı altında şunların altını çizdiler:

Biz Kadınlar; Kadın köleliğini kutsayan gerici, baskıcı, hiçleştirici, ötekileştirici, tekleştirici politikaların karşısındayız! Ataerkil, gerici, şoven, faşist bir dikta yönetimi ve başkanlık sistemi istemiyoruz!

Biz Kadınlar; Eğitim alanlarının, cinsiyetçi, erkek egemen politika ve değerlerle yoğrulmuş nesiller yetiştiren mekanlara dönüşmesini istemiyoruz!

Biz Kadınlar; Hamile kadınların sokağa çıkmasını “terbiyesizlik”, kadınların kahkaha atmasını “iffetsizlik” kadınların iş istemesini “işsizliğin” temel nedeni olarak gören, ev-çocuk-koca üçgenini kadının asli görevi olarak tanımlayan köleleştirici politikaları reddediyoruz!

Biz Kadınlar; Kadın bedenine müdahale edilmesine, kadın yaşamına yönelik sayısız baskı ve kurallar dizisine, erkek egemen yasalara ve ahlak kaidelerine, kadına yönelik şiddeti yüzde 1400 oranında arttıran ve her gün 5 kadının öldürülmesinin koşullarını yaratan sistemi istemiyoruz!

Biz Kadınlar; Ev içi emeğimizi hiçe sayan, çalışma yaşamında ucuz iş gücü olarak gören, örgütlenme, sendikalaşma, politika yapma ve söz söyleme haklarımıza saldıran sistemi reddediyoruz!

Biz Kadınlar; EŞİT, ÖZGÜR, ADİL ve ONURLU YENİ BİR YAŞAM İSTİYORUZ!..

Yeni Yaşamın Adresi; HDP’dir!

HDP: Emeğin ve ezilenlerin kurtuluşu için; özgürlük, barış ve adalet için mücadele eden güçlerin birliğinden oluşmuş tek partidir.

HDP: Yaşamın insanlaşması olarak kabul edeceğimiz, kadınlara her alanda (evde, sokakta, kamusal alanlarda, politik ve örgütsel alanlarda, çalışma yaşamı ve yönetim mekanizmalarında) pozitif ayrımcılık uygulayan, eşit temsili sağlamış, kadın yaşamının özgürleşme alanlarını temel görev edinmiş tek partidir.

HDP: Merkezden yerel örgütlere kadar her örgütlenmede Eş Başkanlık ve kota sistemiyle siyasette eşit temsilin sağlanmasını zorunluluk haline getiren ve uygulayan tek partidir.

HDP: Erkek egemen sisteme, politika ve uygulamalara, kadına yönelik şiddetin bütün biçimlerine karşı mücadele eden, kadın cinayetlerinin sonlanması, can güvenliğinin sağlanması için mücadele eden tek partidir.

HDP:Kadın işçi ve emekçilerin eşit işe eşit ücret talebini sahiplenen, çalışma yaşamında kadınlara yönelik engellerin kaldırılması, eşitsizliklerin aşılması için mücadele içerisinde olan tek partidir.

HDP:Kadınların ev içi emeğinin görünür kılınmasını önemseyen, ev emekçisi kadınların sosyal haklarını kazanması için mücadele eden tek partidir.

HDP: Kamu hizmetlerini, kadınların ihtiyaçlarını önceleyerek yapan, kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesiyle hizmet veren tek partidir.

HDP: Tüm yönetimlere kadınların doğrudan müdahale etmesini sağlayan ve kendisini Kadın Meclislerinin denetimine açık tutan tek partidir.

HDP: Tüm cinsiyetçi kural ve sınırları reddeden, kadının eşit, özgür ve saygın bir kimlik olarak toplumda yer bulması için mücadele eden tek partidir.

HDP: “Her toplum kadınların özgürlüğü kadar özgürdür” politikasını temel şiar edinmiş tek partidir.

HDP: Kürt sorununun, barışçı, demokratik, eşit haklara ve gönüllü birliğe dayalı çözümünü, eşit ve özgür yurttaşlık hukukunu savunan tek partidir!

HDP: Zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevi, Hıristiyan, Musevi, Ezidi gibi ezilen ve dışlanan tüm inanç ve kültür grupları üzerindeki baskıların kaldırılmasını, halklara ve inançlara eşit yurttaşlık hakkı ve özgürlüğün tanınmasını isteyen tek partidir.

HDP; Homofobi ve transfobinin olmadığı, insanların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle öldürülmediği, ayrımcılığa uğramadığı eşitlikçi, özgürlükçü bir yaşamı savunan tek partidir!

HDP: Otoriter, antidemokratik, bürokratik ve cinsiyetçi devlet anlayışının son bulmasını sağlayacak, farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir toplumsal varoluştur.

HDP: Halkın doğrudan kendini yönettiği, etnik, dinsel, cinsel ve ulusal ayrımların olmadığı, farklılıklarını özgürce ve gururla ifade ettiği, işçi ve emekçilerin, ezilen ve sömürülenlerin gelecekleri hakkında söz, yetki ve karar sahibi olduğu YENİ YAŞAM çağrısıdır!

Köleliği reddeden tüm kadınları; “Yeni Yaşam” çizgisi etrafında birleşmeye, sandıkları eşitlik ve özgürlük kürsülerimiz olarak kullanmaya çağırıyoruz!..

OYLAR; KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARTİYE!..OYLAR HDP’YE!..”